نظریه های تحقیقات جنایی

نویسنده

چکیده

در آموزش تحقیقات جنایی بیشتر از آنچه که به نظریه پردازیهای علمی توجه شود، به
یادگیری شیوه های تجربی و استفاده از آیین نامه های داخلی اکتفا شده است. این در حالی
است که کارآگاه معاصر با وجود پیش رفت علم، با مسایل بغرنج تر و پیچیده تری روبرو میشود
که در کنار شیوه های سنتی نیازمند راهبردی هدفمند و علمی است. در راستای دستیابی
به این مهم باید در کنار نظریه پردازیهای علمی، به آموزش کارآگاهان و بازپرسان معاصر
با استفاده از الگوهای منسجم بازپرسی و بازرسی با استفاده از تحقیقات دانشگاهی و نوین
پرداخته شود. در این نوشتار، ضمن بررسی توسعه نظریه تحقیق جنایی به الگوهای مختلف
بازپرسی از جمله شیوه های استقراض فرهنگی، شیوه مطالعات کارآمد، شیوه بازپرسی عملی
SARA ACCESS و به مطالعه برخی الگوهای راهنمای به کار گرفته شده توسط پلیس
انگلستان پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c