تحلیل تخریب داده های رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای و اسناد بین المللی

نویسنده

چکیده

شاید پنجاه سال قبل سخن راندن از تخریب داده ها امری غیر قابل درک برای آحاد مردم
به حساب می آمد، اما امروزه تخریب سنتی شکلی نوین یافته است و نوع رایانه ای آن معضلی
جدی در حقوق جزا به حساب میآید.
در زمینه جرایم رایانه ای در سطح بین المللی مطالعات گسترده ای صورت گرفته است، اما
مطالعات موجود در این خصوص در سطح داخلی بسیار محدود و آن هم به شکل کلی بوده
است بدون آنکه به طور جزیی و تحلیلی به بررسی جرایم مختلف رایانه ای پرداخته شود که
این خود امعان نظر و توجه بیشتر صاحبنظران و حقوقدانان را می طلبد.
از زمان ورود جرایم رایانه ای به کشور ما اظهار نظرهای بسیاری در خصوص این جرایم و
شیوه برخورد با آنها شده است. مسلم است که جرم رایانه ای پدیده ای نوین و متفاوت است که
سال ها زمان لازم است تا دنیا به شناخت لازم از این پدیده برسد. بنابراین نظریه ارایه شده از
سوی عده قلیلی که جرایم رایانه ای بویژه تخریب داده های رایانه ای را در قالب جرایم سنتی
قرار می دهند از واقعیت به دور است چرا که به هیچ وجه نمی توان با تمسک به رویکرد سنتی به مقابله با این پدیده پرداخت و سخنان این چنینی تنها منجر به استیصال ما در برابر جرایم
رایانه ای در آینده ای نه چندان دور خواهد شد.
رکن مادی جرم تخریب داده های رایانه ای همانند سایر جرایم رایانه ای در بسیاری از
قسمت های خود دارای ویژگی های منحصر بفرد و بدیعی است که از آن جرمی نوین و چالش
بر انگیز ساخته است. به همین دلیل در این مقاله سعی شده است به نحوی تحلیلگرانه رکن
مادی این جرم مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن آشکار نمودن خصایص بی بدیل آن، گامی هر
چند کوچک در راستای مبارزه با این پدیده اجتماعی برداریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c