پیش بینی و کنترل جرائم خشونت بار

نویسنده

چکیده

بسیاری از تحقیقات جرم شناختی دو دهه اخیر به منظور افزاش درک و شناخت ما نسبت به جرائم خشونت بار و عوامل تعیین کننده خطر ارتکاب رفتارهای خشونت بار در میان گروه های مختلف افراد اجتماع در مناطق مختلف انجام شده است. نتاج بررسیهای انجام شده نشان ی میدهد مرتکبان خشونت و قتل لزوماً در خانواده های فرو پاشیده رشد نکرده اند؛ والدین خشن نداشته اند؛ در زمان ارتکاب جرم بیکار نبوده اند؛ و گاهی اوقات هیچ یک از عوامل خطر شناسایی شده را نداشته اند. این یافته ها بیانگر ترکیب پیچیده ای از تعامل عوامل مختلف برای ارتکاب جرائم خشونت بار در افراد است. البته، هیچ یک از الگوهای نظری موجود به تنهایی نمیتواند تبیین کننده تمامی جرائم خشونت بار باشد. در طول دهه گذشته، موضوع جرائم خشونت بار و سیاست کیفری چگونگی مقابله با آن در دستور کار بسیاری از نظامهای عدالت کیفری قرار داشته است. تحولات رخ داده در این حوزه بیشتر در راستای تمرکز بر کیفرهای شدیدتر و جنبه های بازدارندگی و ناتوانسازی مجازاتهایی بوده است. با این همه، به موازات این تحولات باور به اثربخشی تدابیراصلاحی و درمانی چه در زندان و چه خارج از زندان، دوباره احیاء شده است. در این راستا طرحها و برنامه های ی گسترده ای در زمینه پیشگیری وضعی از جرم و به ویژه مدیریت خشونت از طرق اجاد تغییر در شراط محیطی جرم زا به وجود آمده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c