قاچاق بین المللی انسان و پیامدهای ناشی از آن

نویسندگان

چکیده

یکی از معضلاتی که امروزه جامعه بشری با آن روبه رو است قاچاق انسان و تبعات سوء آن است که امروزه شبکه های جرائم سازمان یافته به آن مبادرت میورزند. این شبکه ها زنجیره واری در کشورهای مبدأ، واسط و مقصد مشغول فعالیت هستند و با یکدیگر تماس و ارتباط دائمی و آنی دارند. قاچاق انسان در بیشتر کشورهای جهان از جمله مهمترین جرائم سازمانیافته محسوب میشود؛ هیچ کشوری نمیتواند خود را مصون و محفوظ از معضل قاچاق انسان و پامدهای سوء آن بداند. کشورهایی که به نوعی دارای دست به گریبان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هستند به شدت درگیر پدیده مهاجرت و قاچاق انسان هستند. از آنجا که برنامه ریزی و عملیات برای قاچاق انسان از کشور مبدأ شروع و پس از گذشتن از چندین کشور و عبور از مرزهای مختلف به کشور مقصد ختم میشود، موفقیت در این فرآیند مستلزم آشنایی با قوانین و مقررات کشورهای مبدأ، مسیر و مقصد و آگاهی از نقاط قوت و ضعف مرزها و همچنین قوانین و نحوه عملکرد نظام قضایی و پلیسی این کشورها است. هدف نگارندگان این مقاله آشنا کردن خوانندگان به تعاریف مختلف، مراحل قاچاق انسان، سازمان قاچاق انسان، شیوه های انتقال، شگردهای قاچاقچان و مشکلات قاچاقچان در کشور مبدا است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c