روشهای صحیح جمع آوری مدارک بیولوژیکی حاوی دی.ان.ای از صحنه های جرم

نویسنده

رئس و مسئول اثربرداری و بررسی صحنة جرم پلس آگاهی شهرستان نوشهر )مازندران(

چکیده

کلیدهایی که منجر به کشف جرم میشود درقالب مدارک فیزیکی (دلایل مادی) در صحنه های
جرم وجود دارد. اینگونه مدارک قابل لمس، مشاهده، ارائه و استناد است و انکار آنها غیرممکن
است. همانطور که میدانیم در دادگاه نیز رأی صادره برمبنای مدارک ارائه شده است. در این مقاله از میان آثار به جای مانده در صحنه جرم، نمونه ها و مدارک بیولوژیکی که حاوی دی.ان.ای
است، به علت اعتبار فوقالعاده آن در دادگاه، مدنظر است و روشهای صحیح جمع آوری این
نوع مدارک کامل تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c