کاربرد زبانشناسی قانونی در تحقیقات جنایی

نویسنده

چکیده

زبانشناسی قانونی، شاخه ای از زبانشناسی کاربردی است که با تجزه و تحلیل ادلة زبانی به پرسشها و ابهام های موجود در فرآند قضایی و به طور خاص در فرآند انجام تحقیقات جنایی پاسخ میدهد. زبانشناسان قانونی با بررسی متون دارای ارزش قضایی مانند دستنوشته های پیش از خودکشی، اسناد و مدارک باقیمانده از جرم، یادداشتهای گروگانگیران و پیامهای تهدیدآمیز و نیز انجام تحلیل گفتمان به منظور تشخیص هوت نویسنده و شناسایی گوینده از روی صدای ضبط شده و ارائه گزارشهای کارشناسی به مراجع پلیسی و قضایی، کارکنان نظام عدالت کیفری را در کشف حقیقت یاری میدهند. آشنایی افسران پلیس، کارشناسان مسایل امنیتی و قضات دادسراها و دادگاهها با قابلیتها و کارکردهای ان رویکرد میان رشته ای و کاربرد آن در تکمیل تحقیقات جنایی، میتواند نقش مؤثری در دستیابی نظام عدالت کیفری به واقعیتهای جنایی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c