مدیریت دانش و موانع آن در سازمانهای دولتی(مطالعه موردی در سازمان پلیس)

نویسنده

چکیده

تحولات شتابان، سریع و شگرف کنونی در محیط سازمانها و تلاش آنها به منظور اعمال مدیریت صحیح و کارآمد تغییرات، بیانگر ان مطلب است که برای برخورد درست با چالشهایی که تهدیدی برای بقا سازمان تلقی میشود و تبدیل آنها به فرصتهای رشد و توسعه و افزاش بهره وری سازمانها، به تجهیز سازمانها به دانش و مدیریت درست آن نیاز است تا (امروزه از دانش به تنها مزیت رقابتی ادمیشود)بتوان از مسیر پرپیچ و خم تحولات دنیای کنونی، روند رشد را در سازمان به شکلی مناسب تکامل بخشید، زیرا فقط با سرمایه دانش میتوان سرمایه طبیعی و انسانی را به ثروت تبدیل و با توانمندیهای به دست آمده، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کرد. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای مفهوم دانش، انواع آن، چگونگی ی مدیریت دانش، و برخی مدلهای مربوط به آن و همچنین اهداف و راهبردها و موانع آن، به ویژه در سازمانهای دولتی بیان و سپس به نتیجه گیری درباره چگونگی تسهیل ان مسیر پرداخته شده است.در آخر با استفاده از روش مصاحبه و مطالعه اسنادی، به وضعیت موجود در سازمان پلیس پرداخته شده که در سالهای اخیر اقدامات عملی بسیاری درزمینه صورت گرفته و نتایج بسیاری را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c