نقش توسعه صنعتی، درتغییرات جرائم

نویسنده

چکیده

توسعه صنعتی(صرف نظر از منافع علمی و مادی آن) مسائل جدد اجتماعی را با خود آفرده یی است.ان فرآند در جهان سوم به علت الگو گیری و توسعه نامتوازن بعضا موجب افزاش یا کاهش جرائم شده و یا شکل خاصی به آن داده است. در این مقاله تاثیر جامعه صنعتی شونده با شاخصهای پنچ گانه تمرکز جمعیت در شهرها - ی توسعه تکنولوژی و فرهنگ آن - پول سالاری و مصرف گرائی -فردت گرائی - و تضعیف نقش نظارتی و حمایتی خانواده های سنتی، بر عناصر مادی و معنوی و قانونی جرم بررسی خواهد شد. نتاج تحقیق نشانگر آن است که تأثیر صنعتی شدن بر تغییرات شکلی جرائمی از قبیل جعل ویا کلاه برداری و جرائم سیاسی کاملا مؤثر بوده، اما تغییرات محتوای معنی داری مشاهده نمیشود، در حالیکه در خصوص تأثیر صنعتی شدن برافزاش جرائمی از قبیل خودکشی - سقط جنین - مصرف مواد مخدر - تصادفات جادهای - طلاق - فرار از منزل نوجوانان ارتباط کاملا معنی داری وجود دارد. همچنین صنعتی شدن در ایجاد جرائمی از قبیل جرائم رایانه ای - مواد مخدر صنعتی پولشوئی کاملا مؤثر ، اما در خصوص جرم قاچاق انسان ارتباط کمتری دیده میشود. پیشنهاد اصلی تحقیق ان است که نهادی فرابخشی به صورت شورائی پس از احراز جایگاه قانونی به راست مقام محترم ریاست جمهوری یا ریاست محترم قوه قضائیه با دبیری فرماندهی محترم ناجا تشکیل شده و ضمن تدیون سیاست جنائی کشور و مهندسی مجدد سازمانهای ذی مدخل در امر مقابله با گسترش جرائم که منبعث از تغییرات اجتماعی است و میتواند به عنوان تهدید امنیت ملی و انسجام اجتماعی عمل نماید اقدام کند. در این راه استفاده از تجربیات مثبت دیگر ملل و مطالعات کارشناسانه با رویکرد پیشگیری و آگاه سازی مردمی با توسل به ابزار مشارکت و اعتماد سازی مردمی و انجام مشاوره و ارائه خدمات اجتماعی در خور به مردم میتواند مشکل گشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c