قاچاق کالا و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی کشور

نویسنده

چکیده

امنیت از ابتدا تاکنون جزو اساسی ترین نیازهای حیات اجتماعی بشر بوده است. کسب وحفظ امنت ملی از وظایف اصلی حکومتها و مهم ترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی دولتهاست. امروزه قلمرو مفهومی امنیت ملی و به تبع آن دامنه تهدیدهای ملی و فراملی گسترش یافته است. تأمن امنیت درابعادمتنوع سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی در گرو توجه همه انواع خطرها در عرصه های داخلی و خارجی است.یکی از این تهدیدها در کشورما، که تمام ان ابعاد به ویژه بعداقتصادی آن را تحت تاثیرقرارمیدهد، قاچاق کالاست.هرچند بسیاری ازتلاشهای مطالعاتی داخلی، متمرکز بر تجزیه و تحلیل آثار رفاه ی و اقتصادی کوتاه مدت قاچاق بوده، اما به پیامدهای بلندمدت آن و رابطه مستقیم با امنیت اقتصادی کمتر توجه شده است.دراین مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی تهیه شده- سعی برآن بوده تاضمن جهتگیری دررفع این نقیصه، برخی از آثار و عوارض منفی آن برامنیت اقتصادی کشور ا به عبارت دیگر تاثیرات اقتصادی آن با هدف کمک به سیاستگذاری های مرتبط با امر مبارزه باقاچاق مورد کاوش وبررسی قرارگیرد. از آنجا که کی از الزامات سند چشم انداز20 ساله اقتصادی تقوت یی تولید است، مشخص میشود که: در راه اجرای راهبرد توسعه اقتصادی، تهدیدهای اقتصادی به طوراعم- که شکننده تر ازهرزمان دیگراست- و قاچاق کالا به طوراخص، میتواند به عنوان یک تهدید تمام عار اقتصادی، نظام حاکم را از دستیابی به این اهداف باز داشته یا با مشکل مواجه کنند ودرنهایت قدرت اقتصادی رابه عنوان یکی ازمولفه های اثرگذاربرامنیت ملی به ضعف بکشانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c