بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی

نویسنده

چکیده

در طول تاریخ، همواره رویکردهای مختلفی نسبت به مجازات وجود داشته و در هر دوره به
تبع تحولات علمی، سیاسی و فرهنگی، به کارکرد خاصی از مجازات توجه بیشتری شده است.
یکی از این کارکردها کارکرد بازدارندگی است که به دو شکل عام و خاص ظاهر می شود. این
تقسیم بندی دوگانه بیانگر این است که جنبه بازدارندگی کیفری با سازو کارهای خاص خود
میتواند دو وجه داشته باشد؛ یکی ناظر به مجموعه شهروندان و دیگری در ارتباط با برخی از
افراد جامعه.از سویی اهمیت مسأله بازدارندگی نم یتواند مورد توجه حقوقدان کیفری نباشد،
اما برای جرم شناس و در جرم شناسی این یک مسأله تجربی است که باید ضمن بررسی مشخص
شود چگونه پیش بینی ضمانت اجراهای مختلف میتواند بر معادله و محاسبه افرادی که قصد
ارتکاب جرم دارند تأثیر بگذارد. در این مقاله بازدارندگی از دو منظر حقوقی و جرم شناختی
مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c