تشخیص زخمهای ورودی و خروجی گلوله با بررسی لباسهای قربانی

نویسنده

چکیده

در بررسی ها و تحقیقات جنایی، تعیین جهت و مسیر برخورد گلوله به موضع اصابت (هدف)
از مهم ترین و تعیین کننده ترین موارد به شمار میآید. از آنجا که در بعضی موارد، تعیین محل های
ورود و خروج گلوله و جهت تیراندازی با بررسی آثار و ضایعات ایجاد شده بر روی بدن مقتول
امکانپذیر نبوده، یا این که به دلایل مختلفی امکان دسترسی به جسد وجود نداشته باشد، استفاده
از روش دیگری برای تعیین موضوعات مذکور میتواند مد نظر قرار گیرد. لذا تعیین سوراخ ورود
گلوله با مشخص کردن بقایای ناشی از شلیک سلاح بر روی لباس، بررسی خصوصیات و شکل
سوراخهایی که بر اثر برخورد گلوله با لباس های مقتول ایجاد می شود، میتواند جهت حرکت
گلوله را مشخص کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c