روش الکتروفورزمویین و کاربردهای آن در علوم جنایی

نویسنده

چکیده

کاربردهای کنونی الکتروفورز مویین در علوم جنایی به دفعات مورد بررسی قرار گرفته است
و تمرکز اصلی در این بررسیها بر روی برخی برتریهای ملموس این روش بر روشهای کروماتوگرافی
بوده است. به عنوان مثال، الکتروفورز مویین با بیشترین میزان موفقیت در آنالیز کایرال داروهایی که
به لحاظ جنایی دارای اهمیت هستند، مانند آمفتامینها و مشتقات آنها، مورد استفاده قرار گرفته است.از دیگر موارد کاربردی الکتروفورز مویین بررسی جنایی DNAاست. در این مقاله ضمن معرفی الکتروفورزمویین، دو مورد از مهمترین کاربردهای آن در بخشهای دارویی- جنایی مرور و
بررسی می شوند تا مشخص گردد که مزایای این روش در پاره ای موارد انکار ناپذیر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c