حمایت کیفری از حقوق شهروندی در ایران

نویسندگان

چکیده

در اجرای عدالت کیفری در جامعه مدنی حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندان امری لازم و ضروری است، چرا که اجرای عدالت کیفری نیز خود در راستای حمایت از حقوق شهروندان صورت می گیرد تا دست متجاوزان از تعدی به حقوق آنان کوتاه شده و یا کسانی که زمینه ارتکاب جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی را دارند، با اعمال اقدامات پیشگرانه وضعی از بروز و ظهور این رفتارها ممانعت بعمل آید. تبیین حقوق شهروندان و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران و چگونگی اعمال آن از اموری است که باد بطور مستند مورد بحث و بررسی قرارگیرد. با توجه به موارد فوق این تحقیق بدنبال بررسی و تبیین جایگاه حقوق شهروندان در سیاست جنایی ایران می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c