شناسایی هویت با استفاده از پردازش تصاویر شبکیه

نویسندگان

چکیده

اسکن شبکیه چشم یک روش زیست مقیاس برای شناسایی افراد است. اجزای شبکیه چشم
شامل شبکه رگ ها، دیسک نوری و فووآ است.الگوی توزیع رگ های خونی یکی از بارزترین
روش های شناسایی هویت از طریق شبکیه است. اطلاعات مربوط به ضخامت، طول، انحنا و
نحوه توزیع ر گهای خونی در تصاویر بسیار مهم است. به نظر م یرسد، روش های تحلیل چند
مقیاسی برای استخراج مشخصه از شبکه رگ های موجود در شبکیه که دارای ضخامت و ابعاد
مختلفی هستند، مفیداست. بنابراین در این مقاله از تبدیل ویولت، به عنوان یکی از قویترین
ابزارها در تحلیل چند مقیاسی، برای استخراج مشخصه ازتصویر شبکیه استفاده شده است.
استفاده از مشخصه انرژی ویولت می تواند توزیع انرژی ویولت را در تصویر در جهت های مختلف
و همچنین در مقیاس های مختلف تجزیه ویولت، به دست آورد. این مشخصه ها توانایی خوبی
در متمایز ساختن هر چه بیشتر شبکه رگ ها از یکدیگر دارند. محاسبه آسان و سریع تابع
انرژی ویولت یکی دیگر از مزایای استفاده از این روش به شمار میرود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c