راهکارهای مقابله با جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

چکیده

با توجه به رشد سریع فناوری رایانه ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبکه ای
و در عین حال سهولت ارتکاب جرایم مرتبط با فناوری های نوین، بحث روزآمد شدن و لزوم
تدوین قوانین بسیار ضروری است. کلاهبرداری رایانه ای از قدیم ی ترین اشکال جرایم رایانه ای
با ابعاد مالی است. هر چند تدابیر کلی درمقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریباً مشابه
است، اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاهبرداری بهره گیری از روش های مقابله
متناسب ضرورت می یابد. بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و
آگاه ساختن افراد و سازمان ها در مورد مخاطرات سیستم های رایان های است. همچنین نظارت
دائمی سازمان ها بر سیستم های رایانه ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت
کارکنان، حفاظت ارتباطات وحفاظت اطلاعات در مقابله باکلاهبرداری رایانه ای از اهمیت
ویژ های برخورداراست.دیگر اینکه صرف جرم انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی نیست
بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر درمورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف
جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب است. اما با توجه به اینکه ارتکاب جرایم رایانه ای مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرایم
رایانه ای و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی درحوزه مرزهای جغرافیایی، در این راستا بر
لزوم همکاری های بین المللی درزمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تأکید میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c