نقش اطلاعات در تحقیقات جنایی

نویسنده

چکیده

جرایم و اطلاعات ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، در واقع یکی از مهمترین مسائل در طراحی
نامناسب فرایند کشف و خنثی سازی جرایم، اطلاعات ضعیف و ناکافی است و سرانجام یک
سازمان پلیسی بدون اطلاعات دقیق و بهنگام نمی تواند کنترل کارآمدی بر امنیت اعمال کند.
بنابراین به جز نیروی کار، فناوری جدید، یک سیستم اطلاعاتی مفید برای موفقیت در هر
سازمان پلیسی، مهم و حیاتی است. در این مقاله سعی شده است که اهمیت واقعی اطلاعات
در پلیس آگاهی تبیین شود و ضمن اشاره به تعریف داده ها و اطلاعات، ویژگی های اطلاعات
مفید، تأثیر اطلاعات در تصمیم گیری های راهبردی و دلایل آگاهی کارآگاهان از ارتباط دادن
اطلاعات به طور مختصر بیان شود. نیاز به بانک های اطلاعاتی برای تکمیل کردن اطلاعات و
معرفی الگوی معتبر برای فرایند تصمیم گیری در برهه های زمانی خاص توسط کارآگاهان هم
از بخش های دیگر این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c