تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش پلیس

نویسندگان

چکیده

نظر به جایگاه سنی کودکان معارض با قانون، نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان تحت
فرایند و نظامی خاص صورت می گیرد که در بسیاری از موارد با نظام کنترل جرایم بزرگسالان
تفاوت ویژه ای دارد و علاوه بر پیشگیری از بزهکاری، جرایم ارتکابی و نحوه برخورد پلیس،
مددکاران و مشاوران، محاکم و همچنین نحوه برخورد در "اماکن نگهداری" را در بر می گیرد.
نظام قضایی اطفال بر مصلحت نوجوانان تأکید دارد و اطمینان حاصل خواهد کرد که هرگونه
واکنش در قبال بزهکاری نوجوانان همواره متناسب با شرایط بزهکاران و همچنین نوع بزه است.
در این نوشتار سعی شده تا به روش تحلیلی و کتابخانه ای و با استفاده از سایر کتب و قوانین
و مقررات ملی و بین المللی به تبیین فرایند نظام کنترل بزهکاری اطفال و نوجوانان و به جایگاه
و نقش پلیس در این فرایند اشاره شود.
نتایج حاصل از این تحقیق به پیشگیری و نقش سازمان ها، اصول بنیادین در دادرسی، سن
مسئولیت کیفری، قضازدایی، محرومیت از آزادی پیش از محاکمه، رسیدگی عادلانه و نقش
مراکز نگهداری و بازپروری اشاره مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c