تکنیکهای شیمیایی شناسایی نمونه های خون و بازیابی DNA پس از قرار گرفتن در معرض آتش

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

بررسی نمونه های خون و DNAبر جای مانده در صحنة جرم برای پی بردن به هویت مجرم یا کسی که جرم بر او واقع شده است امری متداول و سودمند است که از دیرباز مورد استفاده
قرار گرفته است. اما زمانی که این نمونه ها تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند روش های
عمومی برای بررسی آن ها نیز بایستی اصلاح شود و یا حداقل از روش هایی استفاده شود که
عوامل محیطی مذکور کمترین تأثیر را بر آن داشته باشند.
در پرونده های جنایی مطرح در دادگاه ها، مواجهه با مواردی که مجرم برای سرپوش نهادن
بر جرم یا از بین بردن مدارک و شواهد جرم از آتش سوزی استفاده مینماید، امری متداول است. زمانی که نمونه های خون و DNAموجود در صحنه آتش سوزی برای تشخیص هویت مورد استفاده قرار می گیرند این عوامل محیطی عبارتند از: آتش (اعم از گرما و دوده ناشی از
آن) و عملیات آتش نشانی (اعم از اثر مواد شیمیایی حاصل از مواد آتش نشانی یا اثر فیزیکی
ناشی از عملیات اطفاء حریق).
در حالی که بررسی نمونه های خون و DNA از سابقة تحقیقی خوبی برخوردار است اما در مورد اثر آتش و عملیات آتش سوزی بر این نمونه ها تحقیق زیادی انجام نشده است به همین
دلیل در این مقاله سعی شده است که پس از معرفی مختصر روش های بررسی نمونه های خون و DNAموجود در صحن ههای جرم اثرآتش و عملیات آتش نشانی روی نمونه های خون باقیمانده در صحنة آتش سوزی جنایی بررسی و با ارائه نمونه هایی از آزمایش های انجام
شده مفیدترین نمونه ها و بهترین روش و تکنیک شیمیایی برای شناسایی نمونه های مزبور
معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

B

کلیدواژه‌ها [English]

  • c