قاچاق سوخت و اقدامات مقابله ای استانهای مرزی با این پدیده

نویسندگان

چکیده

امروزه پدیده قاچاق به عنوان یک تهدید جدی در مسیر شکوفایی اقتصاد کشورها قرار دارد
به همین دلیل ضوابط و مقرراتی جهت تثبیت آموزه های اجتماعی و نظم عمومی تنظیم شده
تا به صورت نظام مند با این معضل اقتصادی مبارزه شود. هرچند بحث قاچاق به اقتصاد ایران
منحصر نیست، اما این مسئله در کشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج
کالا و نیز نبود شرایط با ثبات در کشورهای همسایه بسیار قابل توجه است.
بدون شک مضرات قاچاق کالا بر پیکره اقتصادی هر کشور آنچنان قابل توجه است که اتخاذ
تدابیر مناسب برای کنترل آن را ضروری م یسازد. هدف این مقاله توسط نگارندگان، ابتدا
آشنایی با قاچاق سوخت، علل و عوامل گرایش به قاچاق سوخت، چگونگی انتقال آن، چگونگی
برخورد قانونی با متخلفان فرآورده های نفتی، چگونگی شناسایی محموله و در نهایت معضلات
جاده ای و... خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c