شناختی بر جرم سازمان یافته از دیدگاه های نظری

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

نزدیک به سه دهه است که جرایم سازمان یافته تبدیل به یک نگرانی ملی برای عمده کشورها شده و بخش
زیادی از توان سازمان های مقابله کننده را به خود اختصاص داده است؛ به این دلیل که بقا و دوام جرایم سازمان
یافته، به دو عنصر فساد و تقاضای عمومی بستگی دارد. به عبارت دیگر عرضه و تقاضا - اگرچه ساختار، انگیزه
فردی و همدستی، عناصر مهمی از جرایم سازمان یافته هستند- استمرار گروه های تبهکار سازمان یافته را
تضمین می کند. درواقع دستگیری و تعقیب اعضای گروه های مجرم سازمان یافته، سبب حذف این تشکیلات
تبهکار نخواهد شد؛ چراکه همیشه افراد و اعضای جاه طلب دیگری آماده اند تا جایگاه رؤسای دستگیر شده را
بگیرند. بنابراین سازمان های جرم آن قدر پویا هستند که تنها با تلاش های نهادهای مجری قانون از بین نمی روند.
از این رو مقاله حاضر، به دنبال رفع ابهام ماهیت و وسعت آسیب در ارتباط با جرایم سازمان یافته است. حال
براین اساس ما، «؟ نظریه چه کاربردی می تواند در بررسی جرایم سازمان یافته داشته باشد » : سوال اینجا است
در حوزه جرایم سازمان یافته، توضیحات نظری را در نظریه های جر م شناسی که مستقیماً، جرایم سازمان یافته را
توضیح می دهند بررسی می کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c