جرایم به عنف در کلانشهر اهواز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی کانون های جرم خیز در رابطه با سرقت های به عنف در سطح کلانشهر
اهواز انجام گرفته است. در واقع هدف اصلی از انجام این تحقیق پهنه بندی جغرافیایی جرایم سرقت به عنف
در حوزه استحفاظی ۲۰ کلانتری بوده است. پژوهش انجام شده با استفاده از آمار و داده های مربوط به جرایم
به عنف صورت گرفت که در بررسی های موردی نیز بلحاظ دستیابی به شرایط و وضعیت کنونی برای ترسیم نقشه ها از داده های سال ۱۳۹۲ بهره برداری شد. سپس با استفاده از نرم افزار GISو نقشه رقومی شده کلانشهر اهواز کانون های جرم خیز شهرستان اهواز مشخص گردید. لذا به تفکیک جرایم به عنف، فراوانی وقوع هر جرم
بر اساس حوزه استحفاظی کلانتری های تابعه و به روش درون یابی مشخص گردید و به منظور برنامه ریزی
دقیق نقشه مربوط به هر جرم جداگانه ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت، گردید. نتایج حاصله نشان داد جرایم
حوزه کلانتری های حاشیه ای به مراتب بیشتر و در حوزه کلیه کوپ متفاوت و قابل برنامه ریزی می باشد. در
پایان، راهکارهای اجرایی بر اساس نتایج حاصله استخراج و جهت بهره برداری ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

B

کلیدواژه‌ها [English]

  • c