چگونه میتوان با اطمینان نویسنده خط یا امضا مشکوک به جعلی را شناسایی کرد

نویسندگان

نویسنده مسئول

چکیده

یکی از جرایمی که وقوع آن در دهه های اخیر فزونی یافته و هر روز شکل فنی و پیچیده تری به خود گرفته
است، جرم جعل است. در میان رشته های دانشگاهی، رشته حقوق بررسی در زمینه این جرم را که مربوط به
اسناد، مدارک و نوشته ها می باشد، عهده دار شده است؛ که با استفاده از لوازم علمی مرتبط و بررسی عادات
ثابت نویسنده، اصالت یا مجعولیت خطوط و امضاهای مشکوک به جعل را تعیین می نماید، تا بتواند کارشناسان
دستخط و امضا و نیز پلیس علمی را مدد رساند تا ایشان نیز بر میزان علم قاضی در دادرسی کمک نمایند. از
سوی دیگر تجربی بودن، گاهی غیرعلمی بودن، تخصصی بودن و گستردگی موضوع کارشناسی خط و امضا،
باعث می شود، صرف مطالعات در حد کارشناسی رشته حقوق برای اینکه بتواند در تعیین اصالت یا مجعولیت
خط و امضا بر میزان علم قاضی در دادرسی کمک کند، کافی نباشد و علاوه بر آن نیاز به مطالعات ویژه ای نیز
داشته باشد. همچنین به دلیل فراوانی مصادیق جعل و متعدد بودن راه های کشف، ممکن است کار بررسی اسناد
دچار پیچیدگی هایی شود. در این مقاله، در میان شاخه های متعدد کشف علمی جرایم، بررسی اصالت اسناد که
مبتنی بر بررسی به روش شیمیایی، فیزیکی، مقایسه ای، روان شناسی خط، توزین خط و حتی شخصیت شناسی از روی دست نوشته می باشد، بخاطر روشمند کردن پژوهش بیشتر به روش مقایسه ای پرداخته شده است. در
این بررسی به ابعاد مختلف خط، اعم از قوانین، قواعد، آرایه ها، سبک ها و عادات ثابت تحریری اشخاص، پرداخته
شده است؛ آنگاه اسنادی معرفی شده که مبنای مقایسه اند. مقایسه بین اسناد مورد ادعا و اساس تطبیق اعم از
خطوط و امضاهای مسلم الصدور و متعارفی و استکتابی متعلق به نویسنده صورت گرفته و با یک مقایسه علمی،
عملی به جمع بندی نهایی منتهی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c