نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش قاچاق کالا و ارز

نویسندگان

جانشین پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز(نویسنده مسئول)

چکیده

پدید ه قاچاق کالا و ارز در کشور ما، واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و گاهی
سیاسی، به ویژه در سالهای اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای دولت در پی داشته که مهمترین آ نها
را میتوان کاهش حقوق و عوارض دولتی، عدم تعادل در بازار رقابتی، تقویت توان شبکه های مجرمانه و به پیروی از
آن گسترش فساد مالی و اداری از طریق تبانی و ارتشا و نهایتاً اختلال در بخش تولید و توزیع کشور نام برد. افزون بر
اینها تأثیرات منفی زیادی را بر کارکرد سیاس تهای تجاری و اقتصادی کشور تحمیل و موضوعی است که هم اکنون
ذهن بسیاری از مدیران دستگاهها و سازمانهای دولتی را به خود مشغول نموده است. هرچند مقابله با آن نیز به
لحاظ گستردگی مرزهای جغرافیایی ایران در کنارِ همسایگانِ تقریباً بی ثبات و نیز وجود مبادی مختلف و شیوه های
متنوع قاچاق، بیش از پیش دشوارتر گردیده است. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به علوم جرم شناسی و روش های
پیشگیری از جرم (پیشگیری کیفری و غیرکیفری که پیشگیری غیرکیفری را به دو حالت وضعی و اجتماعی تقسیم
کرده)، نقش پیشگیری اجتماعی را در کاهش قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار داده و تشریح نماید. در این رابطه ٩
راهکار اجتماعی پیشگیرانه احصا و تبیین گردیده که مهمترین آن، ارتقای سطح فرهنگ جامعه در راستای مصرف
کالاهای داخلی و اجتناب از تجمل گرایی است. مسلماً در یک برنامه ریزی صحیح و مناسب برای پیشگیری، فرهنگ
و عرف حاکم بر جامعه، از جمله مهمترین اجزای آن محسوب میگردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c