کاربرد گیاه شناسی جنایی در کشف علمی جرایم

نویسندگان

چکیده

طی چند دهه اخیر علوم جنایی شاهد رشد گسترده و چشم گیری هم در زمینه های پژوهشی و هم در
زمینه های کاربردی بوده است. کشف روش های جدید، تکنیک های تحلیل و مطالعه عمیق این روش ها، رشته ها
و گرایش های جدیدی را در این حیطه وارد کرده و بررسی مسائل و معماهای جنایی را تا حدودی تسهیل کرده
است. یکی از این گرایش های جدید که از علوم پایه گیاهی مشتق شده است، گسترش سریع علوم گیاهی و کلیه
مواد و بقایای گیاهی موجود در صحنه جرم و نقش آن ها در حل مسائل جنایی یا به عبارت دیگر گیاه شناسی
جنایی می باشد. گیاه شناسی جنایی می تواند نقش مهمی در بررسی های جنایی ایفا کند. اما تاکنون به دلیل
فقدان دانش در این زمینه بین اغلب افراد درگیر در موضوع بررسی های جنایی، چندان مورد استفاده قرار نگرفته
است. برای اولین بار در سال ١٩٣٢ بود که برای حل موضوع کود کربایی در لیندبرگ، شواهد گیاه شناسی در
مسائل جنایی مورد توجه قرار گرفت و موضوع کودک ربایی بر اساس شواهد گیاه شناسی حل وفصل شد. از اینجا
بود که گیاهان به عنوان سرنخ های مهمی در جهت بررسی مسائل و پرونده های جنایی مورد استفاده قرار گرفتند.
این مورد در حقیقت نقطه تولد علم گیاه شناسی جنایی بود. اما نقش گیاهان به عنوان شواهدی به منظور حل
موارد جنایی به طور گسترده موضوع نسبتاً جدیدی است و محققان و دانشمندان کاردان و بااستعداد و مبتکر
در حال ایجاد تغییر در این زمینه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

B

کلیدواژه‌ها [English]

  • c