دسته بندی منطق های جرائم با استفاده از رو شهای دسته بندی ابرگراف

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون علم داده کاوی و نقش کلیدی آن در علوم جنایی و قضایی،
نمونه ای از مسائل دسته بندی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند زمینه ساز
پیش بینی هایی برای پیشگیری از جرم باشد. دسته بندی اولین قدم در روش های مبتنی بر
پیشگیری است و یکی از موارد دسته بندی بسیار مهم در علوم قضایی در خصوص کلاسه سازی
منطق های جرائم صورت می گیرد، زیرا نتایج حاصل از کلاسه سازی منطقه ای می تواند در
مواردی مانند سازماندهی نیروها مورد توجه قرارگیرد. در ادامه این مقاله داده های یکی
از مجموعه داده های استاندارد در زمینه ریشه یابی جرائم، برای نمایش توانایی های روش
دسته بندی مربوط مورد آزمایش قرارگرفته است. برای دسته بندی این داده ها از یک کرنل
مبتنی بر ابرگراف (که معمولاً برای دسته بندی رئوس به کار میرود) به عنوان کرنل در
کلاسه سازها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c