تحلیل جغرافیایی جرم با استفاده از دیاگرام های وُرونویی و روش شناسیِ رویکردهای رایانه ایِ پویش نقاط جرم خیز

نویسندگان

چکیده

استفاده از روشهای مطرح در داده کاوی در زمینه تحلبل جرائم، دانش جوانی است
که منجر به صرفه جویی قابل توجهی در زمان و هزینه نیروهای پلیس شده است. یکی از
عرصه های به کار گیری دانش داده کاوی در این حوزه، تحلیل داده های فضایی (جغرافیایی)
جرم است. مهمترین نمودِ داده های فضایی جرم، مختصات جغرافیایی محل وقوع جرم است.
تحلیل داده های فضایی جرم، راهگشای تخمین محل وقوع جرم بعدی، بهینه سازی مسیرهای
گشت زنی پلیس و تشخیص محل بهینه احداث ایستگاه های پلیس خواهد بود. این مقاله ابتدا
با رویکردی مقایسه ای به بررسی روش های تحلیل نقاط جرم خیز با استفاده از رایانه پرداخته
و سپس به ارائه روشی کاربردی جهت استفاده از نمودارهای ورونویی در تحلیل داده های
فضایی جرم می پردازد. روش کاربردی مذکور با هدف تخمین مسیرهای اصلی تردد مجرمان
در جوامع شهری طرح ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c