مدیریت بر حافظه های سازمانی و بانکهای اطلاعاتی

نویسنده

چکیده

امروزه سازمان های پیشرو و پیشتاز برای بهبود عملکردشان، در حال گذار از دوران ذخیره
سازی دانش فردی کارکنان به سوی دوران نگهداری دانش برای منافع سازمانی هستند، زیرا
سازمان ها به دانش تولید شده و موجود در سازمان به عنوان یک سرمایه اصلی مینگرند و سعی
در جمع آوری و نگهداشت این دانش دارند. لذا بهره گیری از فناوری و ایجاد حافظه ای واحد
بدون محدودیت فیزیکی و زمانی و نیز اجتناب از اشتباهات گذشته تنها از طریق مدیریت،
محقق می شود و سازمانهای دانشگر نیز بر این پایه شکل می گیرند. به طور کلی حافظه
سازمانی، تنها وسیله و ابزار جمع آوری و نگهداری دانش نیست بلکه وسیله ای برای به اشتراک
گذاشتن دانش نیز محسوب می شود. حال در این مقاله ضمن بیان ویژگی های حافظه سازمانی
و ضرورت و لزوم توجه به الزامات آن در چرخه فعالیت پلیس آگاهی، توانمندسازی کارکنان و
توسعه منابع کارآگاهی برمبنای دانش به مثابه اساسی ترین سرمایه سازمان و راه چاره ای برای
ادامه حیات سازمان ها، مواجه نشدن آنها با مرحله افول و یا برون رفت از آن بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c