پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران

نویسندگان

چکیده

پیشگیری از جرم از ضرورت های زندگی اجتماعی است که لازمه آن انجام مطالعات جرم
شناختی برای شناسایی علل وقوع جرائم و خصایص جرم شناختی جرائم است. در این وادی
پیشگیری از جرم با برخی چالش های نظری و عملی مواجه است که فائق آمدن بر آنها شرط
ضروری تدابیر پیشگیری کار آمد است. از چالش های عمده برای پیشگیری یکی مربوط به
کیفیت و کمیت تأثیر عوامل جرم زا بر ارتکاب هر یک از جرائم است. این مقاله با قبول این
دیدگاه که پیشگیری از هر جرمی مستلزم شناخت خصایص جرم شناختی آن جرم است،
مبتنی بر دیدگاهی است که کم و کیف تأثیر عوامل جرم زا را در جرائم مختلف متفاوت میداند.
از این رو پس از بیان جایگاه پولشویی در نظام کیفری ایران به ضرورت و اهمیت پیشگیری از
جرم پولشویی و ارتباطی که جرم پولشویی با سایر جرائم بالاخص جرائم اقتصادی، قاچاق مواد
مخدر و... دارد پرداخته شده و آنگاه با بررسی خصایص جرم شناختی جرم پولشویی درصدد
ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن خواهیم بود که این راهکارها متناسب با خصایص جرم
در « شورای عالی مبارزه با پولشویی » شناختی جرم پولشویی است و آنگاه در انتها به نقش پیشگیری از جرم پولشویی و چالش های فراروی آن پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c