بررسی روشهای اصلاح و تغییر سلاحهای کمری مشقی و تبدیل آنها به سلاحهای غیراستاندارد گرم

نویسنده

چکیده

یکی از دشواری هایی که جامعه امروز ما با آن مواجه است، تکرار جرم توسط بزهکاران
حرفه ای است. آنچه مسلم است قوانین کشور ما در تعقیب مجرمان و برخورد با آنها از هیچ
اقدامی فرو گذار نکرده است، اما آنچه موجب تجری تبهکاران میشود، فقدان مدارک کافی و
متقن در مورد وقوع جرم توسط مجرم است. امروزه سعی میشود در جمع آوری آثار و مدارک،
تبیین اوضاع و احوال صحنه جرم و شناسایی آزمایشگاهی مدارک و آثار مکشوفه، از روش های
علمی و مستندی استفاده شود ولی به نظر می رسد با پیشرفت علوم و دسترسی مجرمان به
اطلاعات و فناوری های نوین، آنها توانسته اند از اجرای عدالت به علت فقد دلیل مستند و کافی
در برخی پرونده ها تبری پیدا کنند.
در ارزیابی، تجزیه و تحلیل پرونده های واصله به آزمایشگاه های فیزیک جنایی ( اسلحه
شناسی جنایی) کشور ملاحظه می شود سلاح های کمری تغییر یافته (غیراستاندارد) مختلفی
به کارشناسان ارجاع مییابد که با توجه به احتمال تغییر در فرایند به کار گیری این گونه
سلاح ها، ضرورت ارائه نتایج تحقیقات آزمایشگاهی و تخصصی به سایر همکاران محترم وجود دارد، لذا در این مقاله سعی شده است روش های اصلاح و تغییر سلا حها و پرونده هایی مورد بررسی قرار گیرند که در فاصله سال های1387-١٣٨٨
به آزمایشگاه فیزیک جنایی تهران
بزرگ ارجاع گردیده است. تعداد ٩٦ قبضه سلاح های کمری مشقی، گازی، مشقی تغییریافته
که در این مطالعه به آنها غیراستاندارد گفته میشود و فشنگ های جنگی غیراستاندارد
مربوطه بررسی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c