نگرش علمی و کاربردی به جعل رایانه ای

نویسنده

چکیده

یکی از تهدیدات رایانه انجام جرم جعل رایانه ای به شیوه نوین است. این بزه از مصادیق
بارز جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و در زمره جرایم تعزیری است. جرمی که از
حالت سنتی و رایج خود خارج شده و وارد مرحله جدید و نوینی می شود، قانون و قانونگذار
مجبور به برخورد و مبارزه با چنین جرمی می شوند. این تحقیق به جرم جعل رایانه ای،
شرح و نقد مواد قانونی در این زمینه، تحلیل زمینه وقوع جرم، چگونگی وقوع آن و بیان
جرم جعل در قانون جرایم رایانه ای و متفرقه می پردازد که رویکرد آن کاربردی و هدف
آن مورد استفاده قرار گرفتن در دعاوی و محاکم کیفری است. بخشی از شیوه های مبارزه
و پیشگیری از این جرم نیازمند آموزش کاربران و مدیران، ایجاد واحدهای درسی دانشگاهی،
برگزاری همایش های علمی، اطلاع رسانی سریع و ایجاد فرهنگ عمومی مبارزه با جرایم و
گسترش فرهنگ اسلامی و احیای ارز شهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c