سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (علیه السلام)

نویسنده

چکیده

نظام حکومتی و تدابیر حقوقی امام علی(ع) به دلیل شخصیت خردمدار امام و نیز قلمروی گسترده و متکثر تحت حاکمیت ایشان که تا پیش از زمامداری امام به انواع جرام و انحرافات اجتماعی و اقتصادی آلوده شده بود میتواند الگوی مناسبی جهت برنامه ریزی در راستای اولویت بخشی، کنترل و یا کاهش جرایم در کشور ما باشد. امام علی(ع) با اولویت بخشی به جرایم اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه، تأسیس نهادهای نظارتی، اتکا به گزارشهای مردمی و در نهات استفاده از ابزارهای سرکوبگرانه، به مبارزه ای گسترده با مفاسد اقتصادی موجود در جامعه خود دست زد. در کنار این مبارزه، تفاوت قائل شدن میان جرایم اقتصادی اشخاص خصوصی و جرایم ناشی از عملکرد والیان و امرا و اطرافیان آنها نکات قابل تأملی است که میتواند الگوی مناسب برای سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام عدالت کیفری باشد. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی ابعاد مختلف برنامه های امام در مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c