تحلیل رایانه ای جرم با بهره گیری از روش های هوش مصنوعی و داده کاوی کشف پیشدستانه جرم

نویسندگان

چکیده

اخیراً در حیطه جرمشناسی نوین، راهکارهای متعددی برای تسریع کشف و کاهش میزان وقوع جرایم، مطرح شده است. در این میان راهکارهای علمی و هوشمند کشف جرم، به دلیل برخورداری از پشتوانه علمی و دانش راضی، توجه بسیاری از جرمشناسان را به خود معطوف داشته است. در مقاله حاضر، شیوه های ارتکاب جرم سارقان منازل، با استفاده از شبکه های عصبی- یکی از روشهای موجود در حوزه هوش مصنوعی- در راستای کشف پشدستانه جرم به کار گرفته شده است. در واقع تحلیل رفتار سارق در حین ارتکاب جرم، به عنوان کلید اصلی فرایند کشف و انتساب جرم در این تحقیق شمرده شده است. همچنین موضوع کشف پشدستانه، با برداشت و معنایی جدید و کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است و ارتباط آن با مبحث پیش بینی جرم تبیین شده است. در این مقاله سایر روش های علمی کشف جرایم در زمینه هایی همچون جرمشناسی تطبیقی، گروه سنجی هوشمند و تحلیل ارتباطاتمان باندهای مجرمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. استخراج الگوهای رفتاری مجرمان در هنگام ارتکاب جرم، به عنوان یک نیاز مشترک در اغلب این راهکارهای علمی به چشم میخورد. ساختار تحقیقاتی مقاله، شامل رویکرد چند نهادی است که از ترکیب دو دیدگاه کشف پشدستانه جرم و پیش بینی وقوع جرم توسط پلیس آگاهی، به دست میآید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c