ایمنی در صحنه جرم

نویسنده

چکیده

در برخی مواقع، کارکنان شاغل در واحدهای بررسی صحنه جرم، بر اساس پیچیدگی صحنه جرم و وسعت آن میبایستی ساعتها در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشند. اما چنانچه تیم نکات ایمنی را رعایت ننمایند، چه مخاطراتی آنها را تهدید میکند؟ چه مشکلاتی در این خصوص پدید میآید؟ و... هدف از نگارش این مقاله، یادآوری به همکاران تیم بررسی کننده از تجهیزات مورد نیاز(که تعدادی از آنها در مقاله حاضراشاره شده است)بهره مند باشد تا حداقل از انتقال برخی از آسیبها جلوگیری و در امان باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c