مطالعه توزیع فراوانی آلل های یک منطقه کوتاه تکرار شونده STR در ژنوم انسانی بنام HUM.CSF۱PO در جمعیت ایرانی

نویسندگان

چکیده

DNA Typingدر حال حاضر حساسترین و دقیقترین روش شناخته شده جهت تعیین هویت اشخاص است. هدف از این تحقیق، تعیین فراوانی آلل های جایگاه ژنی HUM.CSF1 PO
از مناطق کوتاه تکرار شونده ژنوم انسانی یا STRدر جامعه ایرانی و تعیین قابلیت آنها در تعیین هویت افراد است.توزیع فراوانی آلل های مارکرSTR مذکور در ١٠٠ نفر افراد غیر خویشاوند، از خانواده های مختلف ایرانی، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تکثیر منطقه حاوی مارکر فوق توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR محصولات PCR آللهای مختلف برای هر محل توسط الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید جدا شد. برای جایگاه ژنی HUM.CSF1 PO هفت آلل شناسایی شد.هتروزیگوسیتی مشاهده شده آن برای 0/63830
DP، برابر 0/86242 و PE برابر 0/44792 بود. مقایسه فراوانی ژنوتیپ های مشاهده شده و ژنوتیپ های مورد انتظار از طریق آزمون استاندارد کای
اسکوئر ، دال بر تبعیت پراکندگی ژنوتیپ های مشاهده شده از قانون هاردی واینبرگ بود.
همچنین برای اولین بار شاخص نردبانی بر اساس آلل های یافته شده در دو جایگاه مذکور برای
جمعیت بومی ایران تهیه گردید. از نتایج این تحقیق، می توان در تعیین هویت افراد و اجساد مجهول الهویه و تعیین ابوت TP استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c