کاربرد داده کاوی در سازمان پلیسی و قضایی به منظور شناسایی الگوهای جرم و کشف جرایم

نویسندگان

چکیده

بی تردید شرایط اجتماعی بشر، رویاروی با پدیده های به نام جرم را غیرقابل اجتناب میسازد و انسان همواره نیازمند دانش تحلیل جرم است. تحلیل جرم عبارت است از به کارگیری شیوهای نظام مند جهت شناسایی، کشف و پیش بینی جرایم. ورودی یک سیستم تحلیل جرم، داده ها و اطلاعات منتسب به متغیرهای جرم است و خروجی آن پاسخ به پرسشهای تحلیلی، استخراج دانش و در نهایت مصورسازی نتایج است.با توجه به گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباط و توسعة سیستمهای اطلاعاتی در سازمانها، هدف اصلی این تحقیق، مطالعه و بررسی روشی مبتنی بر داده کاوی است این روش با به کارگیری بانکهای اطلاعاتی موجود و استفاده از ابزارها و الگوریتمهای داده کاوی، میتواند ماهیت پیچیده داده های مرتبط با جرم و بزهکاری و روابط نامحسوس میان این داده ها را مدل کرده و الگوهای جرم را شناسایی و کشف کند و بدین طریق پلیس میتواند وقوع جرم را پیش بینی کرده و با کنترل دقیقتر نیروها و آراش نظامی آنان در منطقه جرم، ی از وقوع جرام پیشگیری کند.از آنجاکه الگوریتمها، شیوه ها و روشهای داده کاوی یکی از ضرورتها و محور اصلی مطالعاتی است لذا در ابتدا به مفاهیم داده کاوی، شیوه ها، ابزارها و چارچوب داده کاوی جرم میپردازیم. در قسمت بعد به مرور تجربیات و فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه به همراه روشها و ابزارهای مربوط به تحلیل جرم در سازمانهای پلیسی و قضایی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c