مباحث پایه ای و رهیافت های مطالعاتی پیرامون قاچاق کالا

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه

چکیده

محققان و صاحبنظران بادیدگاه های مختلف و از جنبه های گوناگون پدیده قاچاق را مورد بررسی قرارداده ا ند. برخی از آنها به قاچاق به عنوان یک جرم مینگرند و آثارعلمی آنها ابعاد حقوقی و قضایی قاچاق راکه در دوران معاصرشکل گرفته است توصیف و تحلیل کرده اند. دسته ای دیگر قاچاق راصرفاً به عنوان یک معضل اقتصادی مورد کاوش و اندازه گیری قرارداده اند و گروه سومی هم هستند که رهافت آنها برعلت یابی قاچاق و تبیین آثار و پیامدهای متنوع آن تأکید دارد. دران مقاله سعی شده است ابتدا مباحث نظری ومفهومی پیرامون قاچاق کالای وارداتی به کشور- مانند انواع قاچاق، روشهای ارتکاب قاچاق، عاملان قاچاق و مبادی ورود قاچاق مطرح شود و سپس برخی ازدیدگاههای مطالعاتی(که ازدید نگارنده به3 طبقه حقوقی- جزایی، تجربی- مقداری و علّی- معلولی تقسیم شده است) و نیز منابع تحقیقی مبتنی براین دیدگاهها، مورد اشاره قرارگیرد. همچنین برآنیم تارویکرد غالب در رهیافتهای پژوهشی درحوزه قاچاق کالا را بررسی کنیم و متغیرهای را که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند بشناسیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c