تبیین و به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره TOPSISبرای رتبه بندی مناطق مختلف شهری از منظر جرم و بزهکاری

نویسندگان

چکیده

برای تدوین هر برنامه مدیریتی، نیاز به معیارها و تصمیم گیری هایی وجود دارد و تصمیم گیری
همواره یکی از اقدامات مهم مدیران و فرماندهان در هر سازمانی اعم از تولیدی و یا انتظامی
است. امروزه با توجه به سرعت و حجم اطلاعات و چالش و مشکلات پیش روی سازمان ها،
ضرورت داشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط ضعف و قوت
بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. علم تحقیق در عملیات، روش های کمی متعددی را برای این منظور توسعه داده است، از جمله این روش ها می توان به
تصمیم گیری های چند معیاره » اشاره کرد و از میان این مدل ها« مدل های تصمیم گیری گروهی چند معیاره »
از اهمیت خاصی برخوردار است. این مد لها در شرایطی استفاده می شوند که گروهی از
افراد می خواهند درباره موضوعی تصمیم گیری نمایند و شرایط هنگامی پیچیده ترمی شود
که معیارهای تصمیم گیری شامل معیارهای کیفی و کمی باشند. در این تحقیق سعی شده است با تجزیه و تحلیل و ارزیابی هر یک از مناطق شهری و تشخیص معیارهای مهم جرم و
بزهکاری، هدف خود را به رتبه بندی مناطق مختلف شهری معطوف نماییم تا از نتا یج آن،
دست اندرکاران بتوانند به سنجش عملکرد و علل بزهکاری در مناطق مختلف دست یابند و
تصمیمات مهمی مانند پیشگیری از تکرار جرم وافزایش امنیت و نحوه عملکرد کلانتری ها و
غیره اتخاذ نمایند و در صدد شناسایی و رفع مشکلات و نواقص جامعه برآیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c