شناسایی مایع منی و بزاق با استفاده از پردازشگر نور(PL500)

نویسندگان

چکیده

یکی از روشهای مناسب جهت شناسایی مایعات بیولوژیک بدن در موارد جنایی (تجاوزات و خشونتهای جنسی)، استفاده ازپردازشگر نور (PL500) با طیفهای نوری مختلف است، بازتابش هر کدام از طول موجهای تابیده شده به مایعات بدن باعث ایجاد فلورسانس میشود و استفاده از این منبع نور و ایجاد خاصیت فلورسانس سبب شناسایی ترشحات بدن در شراط مناسب میشود. مطالعه اخیر در جهت جداسازی مایع منی(انسانی و حیوانی)وبزاق (انسانی)در شراط مختلف و انواع رنگهای پس زمینه ای الیاف مختلف انجام شد. لباسهای آغشته به نمونه های مایع منی و بزاق برای 5-3 هفته نگهداری شدند و برخی از آنها توسط دترجنتهای خانگی وآب با دمای 30 درجه سانتیگراد شستشو شدند، سپس با استفاده ازپردازشگر نوری قابل حمل 500 PL و با طول موجهای nm320 ماورای بنفش تا nm700 نور مرئی و مادون قرمز و عینکهای رنگی و فیلترهای مختلف لکه های مورد نظر بررسی شدند .بهره گیری از طول موج مناسب و فیلتر متناسب سبب آشکار شدن لکهه ای مایع منی و بزاق حتی در محیطی که تاریکی مطلق نیز وجود نداشته باشد ممکن است، تفاوتی از لحاظ شدت فلوئورسانس ایجاد شده میان نمونه های که 3-5 هفته از نگهداری آنها گذشته وجود ندارد و بهترین نتایج برای مایع منی و بزاق، در طول موج بین 415 - 490 نانومتر به دست آمد.ترشحات غدد پروستات در مایع منی و پروتئینهای غدد بزاقی در ترشحات بزاق، سبب ایجاد فلورسانس میشود، برای آشکار سازی تمامی مایعات بدن استفاده از طول موج 350 - 500 نانو متر با استفاده از عینکهای (نارنجی500نانو متر)و یا (قرمز 590 ) مایع منی را میتوان به طور 100% و بزاق را در 60% موارد جدا نمود. شستشوی نمونه ها با دترجنت سبب حذف لکه های بیولوژک در 75% موارد میشود و رنگ مشکی سبب جذب بیشتر سیگنالهای فلورسانس شده، به همین دلیل زمینه ای که بزاق و مایع منی بر روی آن قرار دارد در جداسازی و شناسای آنها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c