راهبردهای بررسی صحنه جرم(با دیدگاه مدیریت صحنه جرم)

نویسنده

چکیده

امروزه پرونده های مربوط به جنایات و قتلها توسط کارگروهی از تیم تحقیقات جنایی و تیم بررسی صحنه جرم، با استفاده توأم از فنون مطابق با فناوری روز و روش های که جهت مشخص نمودن مدارک و شواهد فیزیکی به کار میروند، بررسی و رسیدگی میشوند. از این رو، مد رت بر چگونگی پیشرفت و نحوه اجرای مراحل مختلف بررسی های که در حال انجام هستند، میتواند نقش تعیین کننده ای بر نتیجه تحقیقات داشته و بسیار مهم باشد. بطور کلی مدیریت صحنه جرم را میتوان به بخشهای جزییتری تقسیم بندی کرد. مدیریت اطلاعات، مدیریت نیروی انسانی، مدیریت فناوری و مدیریت استنتاج، اجزایی هستند که کنترل آنها تضمین کننده انجام موفقیت آمیز پرونده و اجرای عدالت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c