ارزیابی کارایی زیست فناوری در کشف علمی جرایم(باتأکدبر فناوری DNA) ازسال1381الی1385درآزمایشگاه بیولوژی جنایی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی ان پژوهش شناخت و نقش فناوری DNA در کشف علمی جرام است که بران اساس برای انجام آن با طرح سه فرضیه وچهار سؤال از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بامتن خوانی و فیش برداری انجام گرفت.همچنین از روش میدانی به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار شمارش پرونده های DNA Typingدرسالهای 85-81 به همراه نمونه های مورد آزماش قرارگرفته استفاده شده است.دراین تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده های آماری از روش میانگین ودرصدگیری استفاده شد.این پژوهش از زمستان سال 1386 شروع ودر بهار1387 به پایان رسید. پس از اطمینان ازروای تحقیق بامراجعه به تعداد پرونده های DNA Typing وتعداد ی نمونه های بیولوژک انجام شده در سالهای 85-81، باتوجه به تمام شمار بودن ان تحقیق که براساس اسناد ومدارک موجود در آزمایشگاه بیولوژی جنایی است،اطلاعات آن دقیق ودارای پا یایی لازم هستند.پس از تجزیه و تحلیل داده ها نهاتاً سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.نتاج عمده تحقیق حکایت از آن دارد که جمع آوری صحیح نمونه های بیولوژیک باعث افزاش میزان بهره برداری از آزماشDNA خواهد شدومیزان درخواست انجام آزماش DNA برروی پرونده های جنایی افزاش یافته است، همچنین ازمیان نمونه های بیولوژیک موجوددرصحنه جرم،خون به راحتی قابل رؤیت بوده وبیشتر افت میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c