نین هایدرین معرف جهانی اثرانگشت

نویسندگان

چکیده

به رغم گستردگی بسیار زیاد معرف ها برای آشکارسازی آثار پنهانی انگشت بر روی کاغذ، Icdj
هیچ یک از آنها مانند نین هایدرین نیست؛ نین هایدرین به اسیدهای آمینه و دیگراجزای موجود در
عرق دست واکنش میدهد و رنگ نهایی نقوش ظاهر شده معمولاً ارغوانی است. ظاهر شدن کامل
ممکن آثار انگشت است چند روز یا حتی چند هفته به طول انجامد، اما می توان این واکنش را با
حرارت یا رطوبت تسریع کرد. آشکارسازی آثار انگشت، از زمان کشف این موضوع، پیشرفتی
چشمگیر داشته است. در این سیر تکاملی، چهار مرحلة اصلی وجود دارد: (1) اختراع فرمول
غیرقابل اشتعال ،NFN ابداع آشکارسازی مقدماتی آثار انگشت با نور لیزر و دیگر منابع
نوری، ( 3) فرآیند ثانویة عمل آوری نقوش با نمک های فلز به منظور ایجاد اثرات فلورسنت،( 4)
تهیه و ارزیابی مشاب ههای نین هایدرین که اوج آن اختراع DFO و اخیراً کشف 1 و - اینداندیون
بود. در این مقاله به بررسی استفاده از نین هایدرین، معرف اثرانگشت، می پردازیم و پیشرفت های
حاصله را در سال های اخیر بررسی می کنیم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c