تحلیل جامعه شناختی پدیدة قتل: با تأکید بر قتل در ایران

نویسنده

چکیده

قتل که رفتاری جنایی و خشن است به انگیزه آدم کشی ارادی و عمدی اشاره دارد که باعث
می شود. فردی، فردی دیگر را به قتل برساند. از نظر جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی
اجتماعی، قتل مسئله ای اجتماعی 1 محسوب می شود، زیرا براساس ارزش ها و هنجارهای حاکم
بر جامعه، وضعیتی نامطلوب و مضر شناخته م یشود که جامعه و اعضای آن را تهدید می کند.
اگرچه کمیت نرخ قتل در مقایسه با بسیاری از جرایم، پایین است، اما جد یترین نوع جرم و
خشونت است و پیامدها و آسیب های وارده آن بر قربانی ب ههیچ وجه جبران شدنی نیست. این
مقاله به تحلیل جامعه شناختی پدیده قتل، با تأکید بر قتل در ایران، می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c