نگاهی به پولشویی و پیامدهای آن

نویسندگان

چکیده

پولشویی عبارت است از تغییر دادن ماهیت مال یا تبدیل کردن مالی به مال دیگر به نحوی که
وجهه قانونی به خود بگیرد. پولشویی در حقیقت بازتاب مالی فعالیت های بزهکارانه و فرآیندی
مجرمانه است که طی آن درآمدهای حاصل از فعالی تهای مجرمانه و غیرقانونی در مجرای قانونی
قرار می گیرد و تطهیر و پاک میشود. پدیده پولشویی آثار زیان بار اقتصادی(افزایش اقتصاد
زیرزمینی، فرار مالیاتی، تولیدات و خدمات جعلی و تقلبی، افزایش تورم در جامعه)اجتماعی
(افزایش فقر، بیکاری، آشو بهای خیابانی و بی عدالتی های اجتماعی و سیاسی، بی اعتباری
دولت و ملت، عدم ثبات امنیت داخلی و...)بسیاری برای جوامع دربردارد. برخی از این آثار
عبارت است از بی ثباتی بازارهای مالی، بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، خروج ناخواسته
سرمایه کشور، تضعیف بخش خصوصی و کاهش کنترل دولت. آثار منفی پولشویی از سه جنبه
مختلف اقتصادی، جرم شناختی و سیاسی قابل بررسی است.
مقاله حاضر بر آن است تا ضمن تبیین پدیده پولشویی، ابعاد مختلف، راه ها و روش های
پولشویی، آثار و پیامدهای این پدیده، رو شهای اثبات جرم پولشویی و اقدامات ملی و بین المللی مبارزه با آن را بررسی کند و در پیشنهادها و راهکارهایی عملی برای مبارزه با این جرم مطرح کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c