مردم شناسی(انسان شناسی)جنایی و کشف جرم

نویسنده

چکیده

مردم شناسی جنایی با رویکرد فرهنگی از دو سال پیش در پلیس آگاهی مطرح و وارد ادبیات
حوزه مردم شناسی و کشف علمی جرم شده است. مقاله حاضر به تاریخچه مردم شناسی و
حوزه های مختلف آن پرداخته و ضرورت توجه به مردم شناسی جنایی برای کمک به کارآگاهان
و نقش آن را در کشف جرم یادآور شده است
مردم شناسی جنایی در دو مقطع تاریخی قابل ردیابی و شناسایی است:
1. مردم شناسی جنایی در سیر مراحل تاریخی؛
2. مردم شناسی جنایی در دوران جدید.
مردم شناسی به شکلی سنتی به مطالعه فرهنگ اقوام گذشته و جوامع بسته می پردازد، در حالی
که امروزه پیچیدگی های فرهنگی در جوامع جدید، نگرشی فراتر از سنت ها و آیی نهای تاریخی
را می طلبد، بنابراین پرداختن به فرهنگ گروه ها و دست هها و باندهای تبهکار شهری در حوزه مردم شناسی جنایی با رویکرد فرهنگی می گنجد.
مقابله با ناهنجاری های اجتماعی با تبلیغ، اشاعه و جایگزینی فرهنگ مقبول جامعه امکانپذیر
است. مردم شناسی جنایی با رویکرد فرهنگی، ضمن آشکارسازی ناهنجاری های فرهنگی،
راه های مقابله فرهنگی و انتظامی را فراروی نهادهای نظم دهنده اجتماعی قرار میدهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c