تهیه Allelic Ladder جایگاه ژنی HUM.TPOX در جمعیت ایران

نویسنده

کارشناس ارشد ژنتیک آزمایشگاه بیولوژی مرکز تشخیص هویت ناجا

چکیده

براساس مطالعات انجام شده، پلیمرفیسم(چندشکلی) آلل ها در بعضی از مناطق، در نژادهای
مختلف و حتی گاهی در مناطق جغرافیایی خاص، تفاوت هایی دارد. از این رو، بررسی و انتخاب
منطقه STR(توالیهای کوچک چندشکلی DNA )مناسب برای هر نژاد یا جمعیت خاص و
تهیه Allelic Ladder (شاخص آللی)در جایگاه ژنی موردنظر امری ضروری است.
در تحقیق حاضر، Allelic Ladder در جایگاه ژنی HUM.TPOX(از سایت های تکرار
شونده STR )تهیه شده است. جمعیت مورد مطالعه از مراجعان غیرخویشاوند سراسر کشور
به بهداری شماره 2 ناجا به شکل تصادفی انتخاب شده است. منطقه موردنظر ژنوم ابتدا توسط
واکنش زنجیره ای پلمیر از ( PCR ) تکثیر شد، سپس آلل ها توسط الکتروفورز بر روی ژل پلی
آکریل آمید تفکیک و پس از رنگ آمیزی با نیترات نقره قابل مشاهده و با دستگاه Sequencer
(ژنتیک آنالایزر) تعیین ترادف گردید. در نهایت، 5 منطقه پلی مرفیسم در جایگاه ژنی TPOX
که بیانگر تنوع در آلل ها( 5 آلل مختلف)است مشخص و شاخص آللی مخصوص جایگاه یاد
شده تهیه شد.شاخص آللی موردنظر، تعیین ژنو تایپ آللهای مشاهده شده در آزمو نهای ابوت، تشخیص
هویت و... در این جایگاه ژنی را امکانپذیر می سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c