سازوکارهای کنترل جرایم یقه سفید:الگوهای کیفری و غیرکیفری

نویسنده

چکیده

جرایم یقه سفیدی در مقایسه با دیگر جرایم به مراتب زیان بارتر و آسیب زننده تر می باشد. زیان های
ناشی از این جرایم در سه دسته زیان های اقتصادی، علیه تمامیت جسمانی و اجتماعی اخلاقی
تقسیم بندی می شود. در این میان صدماتی که این جرایم به حس اعتماد افراد در سطح جامعه وارد می آورد،
مهم ترین نوع آسیب می باشد. این درحالی است که با توجه به روند جهانی شدن به ویژه در عرصه تجارت
جهانی و توسعه اینترنت به عنوان ابزاری با کاربری ارتباطی و تجاری فرصت های جدیدی برای ارتکاب
جرایم یقه سفیدی درحال شکل گیری است. در این پژوهش تلاش شده با مراجعه به منابع مختلف، به ویژه
منابعی که بازگوکننده تجربه کشورهای گوناگون در زمینه کنترل جرایم یقه سفید می باشند، راهکارهای
مختلفی که تاکنون برای کنترل جرایم مذکور پیشنهاد شده اند، از جمله الگوی کیفری، مدنی، نظارتی و
الگوی کنترل اجتماعی غیررسمی مطالعه و بررسی شوند. هر چند پاسخ دقیق در مورد سازوکارهای مناسب
برای کنترل جرایم یقه سفید در کشور، مستلزم مطالعات میدانی و با در نظرگرفتن بسترهای اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی داخلی می باشد، از مجموع مطالعات نظری صورت گرفته در این پژوهش چنین برمی آید
که ترکیبی از الگوهای مختلف پیشنهادی برای کنترل مؤثر جرایم یقه سفید ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

B

کلیدواژه‌ها [English]

  • c