تحلیل نقش نگهبانان محله در پیشگیری از جرم

نویسندگان

چکیده

در راستای ارتقای سطح امنیت در جامعه با جلب مشارکت مردمی در جهت گسترش امنیت عمومی و تبیین برنامه
سوم توسعه اقتصادی در قالب اصل ٤٤ قانون اساسی و واگذاری بخشی از وظایف نیروی انتظامی به بخش خصوصی واجد
صلاحیت و مجرب، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اجرای طرح نگهبان محله کرد و با تأسیس دو مجموعه
مؤسسه انتظام و مرکز انتظام، مقدمات پیدایش مؤسسات خدمات حفاظتی - مراقبتی را فراهم آورد.
تعریف نگهبانان محله، بررسی اهم وظایف ایشان و تحلیل جرم شناختی نقش آنها در راستای پیشگیری از جرم، عمده
مباحث نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.
نگهبان محله به فردی اطلاق می شود که برابر با مقررات و ضوابط تعیین شده، پس از طی دوره های آموزشی، بر اساس
قراردادی که با شرکت خدمات حفاظتی - مراقبتی منعقد می شود، در زمان مقرر از مکان معین محافظت می کند و از
کلیه حقوق کارگری برخوردار می باشد.
در تبیین وظایف نگهبانان محله در راستای پیشگیری از جرم، باید گفت که مهمترین وظایف ایشان در قالب پیشگیری
وضعی گنجانده می شود؛ هرچند تحلیل نقش ایشان در مواردی حکایت از نقض حریم خصوصی افراد و اصل برائت دارد که
در زمینه اهمیت حفظ حقوق بشر چالش برانگیز است.مواردی چون معرفی افراد مظنون به کلانتری ها، تحت نظر قراردادن
افراد ناشناس بدون تعیین معیار نوعی و یا شخصی و جلوگیری از تعرضات افراد شرور بدون ارایه تعریف مشخصی از شرارت،
صراحتاًحریم خصوصی افراد و آزادی رفت و آمد ایشان را در عین ناشناخته باقی ماندن نقض می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c