نقش و تأثیر حشره شناسی در رمز گشایی پرونده های جنایی

نویسندگان

چکیده

پیشرفت هایی روز افزونی که در علوم مرتبط با زمینه های جنایی و پزشکی قانونی شاهد آن هستیم و همچنین
روند رو به رشدی که در دانش و فناوری های مربوط به آنها بوجود آمده است، این امکان را به کارآگاهان جنایی داده
است تا آمار کشف جرایم را بالا ببرند و در رمزگشایی پرونده های راکد به موفقی تهای چشمگیری نائل شوند. یکی
از رو شهای علمی مفیدی که امروزه در حل معماهای جنایی کمک شایانی به کارشناسان این علوم کرده است،
دانش حشره شناسی جنایی می باشد. حشره شناسی جنایی شاخه ای از علم جرم شناسی و پزشکی قانونی است که در
خصوص چگونگی کاربرد حشرات و بندپایان در تحقیقات جنایی بحث می کند. از همان مراحل اولیه [مرگ]، حشرات
به سمت اجساد در حال تجزیه جذب شده و قادر به تخم گذاری بر روی آن هستند. با مطالعه جمعیت حشرات و
بررسی مراحل رشد و نمو لاروهای آنها، محققین علوم جنایی قادر به تخمین شاخص پس از مرگ و هرگونه تغییری
در موقعیت جسد و یا حتی علت مرگ خواهند بود. همچنین امروزه شاهد استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی مدرن
برای پاسخ دهی به برخی سؤالات مطرح شده در علوم حشره شناسی پزشکی قانونی که امکان پاسخ یابی آنها توسط
تجزیه و تحلیل های سنتی امکان پذیر نمی باشد، می باشیم. به عبارتی استفاده از محاسبات مدرن در تجزیه و تحلیل شواهد DNAای حشرات در راستای حل پرونده های جنایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو لازم است که کارشناسان علوم جنایی با این علم آشنایی لازم را داشته باشند. پس می توان با تحقیقات بیشتر و آشنا کردن افراد مرتبط با مسایل جرم شناسی جای این علم را در حل پرونده های جنایی باز کرد و امید است که در آیندهای نزدیک
شاهد استفاده هرچه بیشتر آن در تعیین زمان سپری شده از مرگ باشیم که می توان از آن بعنوان یکی از مهمترین
ابزارها برای پی بردن به راز یک قتل یاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c