بررسی شناخت جرایم باندی؛ راه های شناسایی و مشکلات مبارزه با آن

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت بحران دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیدت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

جرایم در همه جا بر اذهان، احساسات و رفتارهای مردم تأثیر منفی دارد. اما جرایم باندی بیشترین اثرات منفی
را بر جامعه باقی می گذارند. بر این اساس در کشور سالی نداریم که پلیس آگاهی نسبت به مبارزه و مقابله در
متلاشی کردن فعالیت مجرمانه باندهای جنایی اقدامی انجام نداده باشد؛ زیرا جرایم با توجه به پیچیدگی جامعه
به سمت سازمان یافتگی و باندی شدن حرکت می کنند و یکی از چالش های پیش روی جرم یابان و کارآگاهان
جرایم باندی و سازمان یافته است، که در این مقاله به ابعاد مختلف آن پرداخته می شود. این مقاله برگرفته از
اقدامات بیش از 40 پرونده باندی در حوزه های جرایم جنایی، سرقت، کلاهبرداری و... می باشد. هدف از نگارش
این مقاله پاسخ گویی به این سؤالات است: چگونه جرایم باندی شکل می گیرد؟ افراد چگونه به باند می پیوندند؟
چگونگی نام گذاری باند، گستره فعالیت مجرمانه باند، نقش القاب افراد در باند، شیوه و شگرد مجرمانه باند، و
اینکه چرا برخی به مقابله با رفتار مجرمانه می پردازند ولی برخی تن به قانون و اطاعت از آن نم یدهند؟ چرا
برخی خطر ارتکاب جرم را به جان می خرند و روش مجرمانه را در زندگی برمی گزینند، در حالی که دیگران به
زندگی مجرمانه پشت می کنند؟ در این مقاله تلاش شده است تمام جوانب مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها