جهانی شدن حقوق کیفری در پرتو مبارزه علیه جرایم سازمان یافته

نویسندگان

چکیده

جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف زندگی انسان ها مطرح شده، در حوزه علوم جنایی
نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است؛ زیرا بزهکاری در سطح بین المللی گسترش پیدا کرده و هیچ کشوری
از برخی از جرایم جهانی شده مانند جرایم تروریستی، اقتصادی و ... در امان نیست. با توجه به گسترش دامنه
بزهکاری، تغییر هویت و دگرگونی شکل ارتکاب جرم از حالت سنتی به جرم سازمان یافته بین المللی و عدم
امکان استرداد بسیاری از مجرمین بین المللی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتکاب جرایم، تنها
راهکار مبارزه با این گونه جرایم نوین و پیشگیری از آن، شناخت آنها و تجزیه و تحلیل از ارتکاب آن در سطح
داخلی و بین المللی می باشد. دراین مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در صدد تبیین جهانی شدن
حقوق کیفری در راستای مقابله با جرایم سازمان یافته هستیم.

کلیدواژه‌ها